Privacy Policy

De Rekenkamer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Rekenkamer is onderdeel van de Spyros Group. Persoonsgegevens kunnen binnen onze groep worden uitgewisseld en gecombineerd. Per organisatie kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacyverklaringen staan, vanwege de specifieke aard van de dienstverlening. Deze worden dan op de eigen webpagina’s of bij een specifieke dienst beschikbaar gesteld.

Contactgegevens
De Rekenkamer, De Streek 21, 8245EA te Lelystad

Dave van der Laan is de compliance officer van De Rekenkamer. Hij is te bereiken via support@de-rekenkamer.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Rekenkamer als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Deze privacyverklaring ziet niet toe op de dienstverlening waar De Rekenkamer optreedt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het tot stand brengen van een overeenkomst met een Leverancier voor het leveren van energie of energiegerelateerde producten en diensten.
  2. Het verwerken van facturen en betalingen
  3. Klantenservice
  4. Het behandelen van geschillen, vragen en klachten
  5. CRM
  6. Marketing

De grondslagen van de gegevensverwerking zijn derhalve uitvoering van een overeenkomst (AVG Art. 6b) en gerechtvaardigd belang (AVG Art. 6f).

De Rekenkamer legt eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De Rekenkamer verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en De Rekenkamer te vragen deze te vervangen, corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Rekenkamer. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@de-rekenkamer.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat De Rekenkamer niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. In het geval van een weigering zal De Rekenkamer altijd de reden noemen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u als u het idee heeft dat De Rekenkamer niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

De Rekenkamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via support@de-rekenkamer.nl.

De door De Rekenkamer verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist. Voorts zorgen wij ervoor dat opslag van uw persoonsgegevens alleen in de EER plaatsvindt.

Wel kan De Rekenkamer zogenaamde verwerkers inschakelen om voor haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals systeembeheer, bedrijfsmiddelenbeheer etc. Deze organisaties werken in opdracht van De Rekenkamer en zorgt contractueel voor passende waarborgen voor de data privacy.

Heeft u vragen of opmerking over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan De Rekenkamer via support@de-rekenkamer.nl.

De Rekenkamer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Lelystad 2019
Dit is de Privacyverklaring van De Rekenkamer B.V., statutair gevestigd te Lelystad en  kantoorhoudende te Lelystad aan De Streek 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 1254328.